top of page

Stiftelsens vedtekter

§ 1 Formål

 

Hovedmål

 

Stiftelsen har som formål å medvirke til at utviklingshemmede barn, unge og deres familier får verdige liv gjennom opplæring på Gabriellasenteret ved foten av Kilimanjaro, Tanzania.

FNs mål om bærekraft er en inspirasjonskilde.

 

Delmål

  1. Støtte Gabriellasenterets innsats for strukturell endring med fulle rettigheter for utviklingshemmede.

  2. Støtte tilrettelagt opplæring av utviklingshemmede barn, unge og deres familier knyttet til Gabriellasenteret.

  3. Støtte til opplæring i småskala næringsutvikling innen håndverk og landbruk for elever og pårørende på Gabriellasenteret ved hjelp av senterets egen entreprenørskapsmodell.

  4. Støtte Gabriellasenterets ambulerende fagteam med mål om å nå ut med hjelp til flere utviklingshemmede barn, unge og deres familier.

  5. Støtte faglig samarbeid og kulturforståelse gjennom utveksling og gjensidige besøk.

 

 

§ 2  Stiftelsens styre

Stiftelsens styre skal ha tre til seks medlemmer og en til to varamedlemmer. Disse velges for to år av gangen. Varamedlemmer skal motta saksdokumenter.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede.

Styret er selvsupplerende. Styret velger stiftelsens revisor.

 

§ 3 Stiftelsens grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er på NOK 100 000.

 

§ 4 Forvaltning av stiftelsens midler

      Stryet forestår forvaltning og utdeling av midler.

 

§ 5 Vedtektsendringer

      Forslag til vedtektsendringer skal legges fram for styret en måned før behandling.

Vedtektsendringer forutsetter enstemmighet i et fulltallig styre.

 

§ 6 Oppløsning av Stiftelsen YES Kilimanjaro

      Styret kan oppløse stiftelsen ved enstemmighet i et fulltallig styre.

      Eventuell formue/kapital skal gå til tiltak som understøtter stiftelsens formål.

bottom of page