top of page

Etiske retningslinjer

Stiftelsen har som formål å medvirke til at utviklingshemmede barn, unge og deres familier får verdige liv gjennom opplæring på Gabriellasenteret ved foten av Kilimanjaro, Tanzania.
Stiftelsen arbeider på grunnlag av de etiske standarder som er nedfelt i ulike FN- og ILO-konvensjoner om menneskerettigheter, likeverd, sosiale og økonomiske rettigheter.

 

Frivillig innsats - økonomi
Stiftelsen er basert på frivillig innsats. Innsamlede midler skal i sin helhet kanaliseres til prosjekter og virksomhet i henhold til stiftelsens mål, handlingsprogram og styrevedtak. Vi praktiserer innsamling i henhold anbefalinger fra Norges Innsamlingsråd og Innsamlingskontrollen.. Stiftelsen praktiserer full åpenhet om driften, regnskapsmessige forhold og hvordan midlene disponeres.
 

Menneskelige forpliktelser
Frivillige medarbeidere, som blir engasjert til å arbeide for YES Kilimanjaro støttede prosjekter, må respektere vertslandets lover, kultur og religion, i den grad de ikke står i strid med internasjonale menneskerettigheter, og handle ut fra stiftelsens grunnverdier og etiske retningslinjer. De skal rapportere til styret om forhold som bryter med disse verdiene.


Inkludering
YES Kilimanjaros prosjekter skal bidra til å styrke menneskerettigheter og likeverd. Vårt arbeid skal legge vekt på inkludering av mennesker med ulike forutsetninger, uten diskriminering på grunn av rase, sosial status, kjønn, seksuell legning, politisk og religiøs tilhørighet eller funksjonsevne. Stiftelsen legger spesiell vekt på å styrke svake gruppers rettigheter og muligheter til å mestre hverdagen.
 

Likeverd
Frivillige fra YES Kilimanjaro skal fungere på likeverdig grunnlag med partnere i prosjektene og vise respekt for deres holdninger og kulturelle ståsted. Midler og økonomisk bistand fra nord skal ikke brukes som pressmiddel overfor mennesker i en sårbar situasjon, eller til å skaffe seg personlige fordeler. Stiftelsen vil bekjempe alle former for seksuell trakassering, seksuell utnyttelse og seksuelle overgrep.
 

Bekjempelse av korrupsjon
Korrupsjon eller korrupsjonslignende forhold aksepteres ikke. Stiftelsens ledelse legger stor vekt på detaljert rapportering om kostnader knyttet til ulike prosjekter, og tett systematisk oppfølging av driften, både overfor styret og revisor.
 

Rusmidler
Bruk av alkohol eller andre rusmidler skal ikke forekomme under arbeid i våre prosjekter. Der tanzaniansk regelverk er mer liberalt enn det norske, skal våre frivillige forholde seg til norsk lovgivning. Ved bilkjøring er det nulltoleranse for bruk av rusmidler. Det skal utvises måtehold også i fritiden.


Regelbrudd og varsling
Varsling av brudd på det etiske regelverk er viktig for å rydde opp i kritikkverdige forhold og skape et tryggere driftsgrunnlag. Varslere må først kontakte stiftelsens ledelse eller styre, som har plikt til å følge opp overfor aktuelle personer. Ved graverende tilfeller må sakene overlates til relevante myndigheter.

Etiske retningslinjer for innsamling i Norge

Disse prinsippene er felles retningslinjer fra Norges Innsamlingsråd og Innsamlingskontrollen for all innsamling i Norge. Med YES Kilimanjaro mener vi Stiftelsen YES Kilimanjaro og alle som representerer oss.

1. Ærlighet
YES Kilimanjaro skal handle ærlig og sannferdig slik at giverne ikke villedes.


2. Respekt 

YES Kilimanjaro skal opptre med respekt for givere og mottakere og i henhold til formålet.


3. Integritet
YES Kilimanjaro skal være åpne om alle faktiske og/eller mulige interessekonflikter av
personlig eller økonomisk art.


4. Forståelse for giverens situasjon
YES Kilimanjaro skal opptre i samsvar med god innsamlingsskikk der det er lagt stor vekt på givers personvern og frihet til å velge.


5. Åpenhet
Åpenhet er en forutsetning for å skape trygghet og tillit hos giverne. YES Kilimanjaro skal være åpen om alle forhold om økonomi og det organisatoriske/styringsmessige som giverne med rimelig grunn kan kreve innsyn i og opplysninger om.

 

Av regnskaper og rapporter skal det fremgå hvilket arbeid som utføres, måten de innsamlede midlene blir forvaltet og brukt, og opplysninger om øvrige inntekter og kostnader. Informasjonen skal presenteres på en nøyaktig og forståelig måte.

bottom of page